ವಿಕೋಪ|Disaster

ಮಗು ಹುಟ್ಟಿ, ಬೆಳೆದು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನೂರಾರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾದ

ಆದರೆ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ತಾರೆ, ಮಳೆ, ಮೋಡ ಬೆಂಬಿಡದೆ ಮನುಜನ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇವೆ

ಸಹಿಸಿ ಸಾಕಾದಾಗ ಭೀಕರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಲೂ ಇವೆ

ಏನಾದರೂ.. ಮನುಷ್ಯ ಅರಿಯಲಿಲ್ಲ ಇವರ ಭಾಷೆ

ಅವೆಲ್ಲರ ಭಾಷೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೆಸರು ‘ವಿಕೋಪ’

ತಿಳಿದೋ! ತಿಳಿಯದೆಯೋ! ಅವರ ನಿಜರೂಪ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s