ಬೆಂಕಿ-ಗಾಳಿ | Fire vs Air

ಗಾಳಿಯಿಂದಲೇ ಉರಿಯುವ ದೀಪವೇ! ಅರದಿರು ಗಾಳಿಗೆ ಹೆದರಿ
ಓಡದಿರು ಗಾಳಿಯೇ! ದೀಪದ ತಾಪಕ್ಕೆ ಬೆದರಿ
ಯೋಚನೆ ೧: ಆಗಲಿ ಕದನ. ಗಾಳಿಯದಾದರೂ, ಬೆಳಕಿನದಾದರೂ ಮರಣ
ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾಡುವಿರಿ ನೀವಿ ಕದನದ ಜೀವನ?
ಯೋಚನೆ ೨: ಬೆಂಕಿ! ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಗೆ ನೀ ಉರಿಸಬೇಡ
ಗಾಳಿಯೇ! ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಗೆ ನೀ ನಂದಿಸಬೇಡ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s