ಮಾಡಲೆನ್ನ ನಾ?

ಬರೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲಮು ಇಲ್ಲ.. ವಿಚಾರವಿದ್ದು..
ಹಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಶೃತಿಯಿಲ್ಲ.. ಸಾಹಿತ್ಯವಿದ್ದು..
ಕೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಕಿವಿಯಿಲ್ಲ.. ಸಂಗೀತವಿದ್ದು..
ಮಾಡಲೆನ್ನ ನಾ!!! ಎಲ್ಲವ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರ ಕಟ್ಟು..!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s