ಹರಿಣಗಳ ದೌಡಿನಂತೆ…

 

Advertisements

ಅವನು ಗೆಲ್ಲಲಿಲ್ಲ.. ಇವನು ಸೋಲಲಿಲ್ಲ..

 

ಕೊರಗು-ಮರುಗು

ರಾತ್ರಿಯ ಕತ್ತಲು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಅಡಗಿಸಿತ್ತು
ಬೆಳಗಿನ ಕಿರಣ ಬಂದು ಅದ ಕರಗಿಸಿತ್ತು
ಕಾಣದಾದರು ಯಾರು ಆ ಕೊರಗು
ದಿನೇ-ದಿನೇ ಇದೇ ರೀತಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ಮರುಗು..

ಮಾಡಲೆನ್ನ ನಾ?

ಬರೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲಮು ಇಲ್ಲ.. ವಿಚಾರವಿದ್ದು..
ಹಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಶೃತಿಯಿಲ್ಲ.. ಸಾಹಿತ್ಯವಿದ್ದು..
ಕೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಕಿವಿಯಿಲ್ಲ.. ಸಂಗೀತವಿದ್ದು..
ಮಾಡಲೆನ್ನ ನಾ!!! ಎಲ್ಲವ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರ ಕಟ್ಟು..!!!

ಕನ್ನಡ

ಕಲಿ-ಕಲಿಸು ಕನ್ನಡ

ಕೇಳಿ-ಕೇಳಿಸು ಕನ್ನಡದ ಇಂಪು

ಹರಡು-ಹರಡಿಸು ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು

ಧುಮುಕಿ-ಧುಮುಕಿಸು ಕನ್ನಡ ಪದಗಳ ಸಾಗರದಲಿ

ಆರಿತು-ಅರಿತವ ಸದಾ ಇರುವನು ಇದರ ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲಿ