ಕುಲುಕುವ ಕಥೆ ಹೇಳಿ ಮನ ಗೆದ್ದವ ನೀ.. ಈ ಕುಲುಕಿದ ಮನವ ಬಿಟ್ಟು ಮರೆಯಾದವನೂ ನೀ!

Advertisements